صنعت گر برتر

دریافت تندیس صنعتگر برتر استان در سال 1397