حمل و نقل

اضافه شدن دو کامیون به ناوگان توزیع شرکت