اين واحد به عنوان امور فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، با توجه به تعامل و ارتباط مؤثر دو طرفه با ديگر واحدهاي در ارتباط با شرکت، به طور كلي عهده‌دار مديريت، برنامه‌ريزي و بازنگري كليه‌ي سیستم های تولید وتوزیع و…می باشد
مهمترين وظايف و مسؤوليت‌هاي آن در چهار بخش مختلف خلاصه مي‌شود:
برنامه‌ريزي، تدوين، مديريت، كنترل و ارزيابي سیستم های شرکت ، تجهیزات تولیدی و …
تدوين متدولوژي‌ها، روش‌ها و استانداردهاي ICT در حوزه هاي خدمات، طراحي، توسعه و نگهداشت و افزایش بهره وری امكان سنجي و بررسي اقتصادي و ارزيابي طرح‌ها و راهکارهای عملیاتی تبلیغاتی
مدیریت وب سایت ، ارجاع درخواستهای مشتریان به واحد های مربوطه ، خدمات از راه دور به مشتریان و فروشندگان و مدیریت سامانه پیامکی
ارائه‌ي گزارش از وضعيت داده‌ها و نرم‌افزارهاي موجود سيستم هاي مدیریت یکپارچه شرکت
رئوس وظايف اين قسمت دراين راستا بشرح زير مي باشد :
تحليل و بررسي ضرورت نرم افزار و سخت افزار مورد نياز معاونت و بخش ها
تحليل و توسعه زير ساختهاي شبکه و سرويسهاي شبکه
نظارت بر قراردادهاي مرتبط با واحد
تعامل و ارتباط با همکاران تولید کننده در سایر تقاط جهان و تبادل تجربیات تحليل و بررسي انواع سطوح دسترسي کاربران

پل ارتباطی جهت کسب اطلاعات بیشتر:
تلفن تماس: 09351253124
مهندس مهدي بهراد ایمیل واحد فناوری اطلاعات:

تماس با مسئول فناوری اطلاعات : 09351253124 Envelope Twitter Envelope